Перекласти сторінку

Публічна інформація

Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури Чернігівської області

Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури Чернігівської області


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ прокурора

Чернігівської області

11.11.2015 № 163


Загальні положення

1.1. Інструкція про порядок забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури області (далі - Інструкція) розроблена на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) з метою реалізації права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні органів прокуратури та становить суспільний інтерес.

1.2. Ця Інструкція регламентує порядок обов'язкового оприлюднення публічної інформації, приймання, реєстрації і розгляду запитів фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, надання інформації, відстрочки та відмови в її наданні, розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність працівників прокуратури області з цих питань.

1.3. Дія Інструкції не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальними законами.

1.4. У прокуратурі області відповідальним структурним підрозділом, на який покладається організація у встановленому порядку доступу до публічної інформації, є відділ організації прийому громадян, розгляду звернень, запитів, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації (далі – Відділ). Відділ у межах визначеної компетенції здійснює розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналіз, надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до прокуратури області, консультації під час оформлення таких запитів, а також контроль за виконанням у самостійних структурних підрозділах прокуратури області вимог Закону та цієї Інструкції. У порядку та строки, визначені відповідними організаційно-розпорядчими документами Генерального прокурора України, Відділ складає статистичний звіт про результати розгляду запитів на інформацію.

1.5. У самостійних структурних підрозділах прокуратури області та прокуратурах районного рівня відповідальність за організацію оприлюднення та надання публічної інформації покладається на їх керівників або заступників.

1.6. Для збереження публічної інформації та доступу до неї у прокуратурі області в електронному вигляді створюється система обліку документів, що містять публічну інформацію. Доступ до системи надасться через офіційний веб-сайт прокуратури або за запитами на інформацію. Належне функціонування системи забезпечується відділом інформатизації прокуратури області.

1.7. Розміщення даних у системі обліку здійснюється працівниками, визначеними керівниками самостійних структурних підрозділів та прокурорами районного рівня шляхом заповнення електронних форм обліку невідкладно після підписання документа, але не пізніше наступного робочого дня.

1.8. Документи, які містять публічну інформацію, зберігаються з дотриманням вимог Інструкції з діловодства в органах прокуратури України. 1. Обов'язкове оприлюднення публічної інформації


2.1. Інформація, зазначена в частині першій статті 15 Закону, оприлюднюється на веб-сайті прокуратури області невідкладно, але не пізніше п'яти робочих днів з дня затвердження документа із зазначенням дат його оприлюднення і оновлення інформації. Адміністрування веб-сайту прокуратури області та розміщення на ньому публічної інформації здійснюється Відділом.

2.2. Указана інформація може оприлюднюватися також шляхом її розміщення в журналі «Вісник прокуратури України», інших друкованих засобах масової інформації, збірниках організаційно-розпорядчих документів, на спеціальних стендах, на прес-конференціях, брифінгах, у публічних виступах керівників прокуратури області та в будь-який інший спосіб.

2.3. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

2.4. Обов'язок оприлюднення інформації покладається на керівників самостійних структурних підрозділів та прокурорів районного рівня, в яких створено документ, що її містить. Якщо документ створено за участі кількох підрозділів прокуратури області, обов'язок оприлюднення інформації покладається на підрозділ, відповідальний за остаточну його підготовку.

2.5. Інформація про функції, повноваження, основні завдання органів прокуратури, напрями їх діяльності; систему обліку документів, що містять публічну інформацію, види інформації, яку зберігає прокуратура області; порядок складання, подання запитів на інформацію, перелік та умови отримання послуг, що надаються прокуратурою області, форми і зразки документів, правила їх заповнення, розташування місць, де надаються необхідні запитувачам бланки; звіти щодо задоволених запитів на інформацію; механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень прокуратури області; порядок оскарження рішень службових осіб прокуратури області, їх дій чи бездіяльності з цих питань, графік прийому громадян у прокуратурі області, адреси офіційних веб-сайтів, адреси електронної пошти, службові номери засобів зв'язку органів прокуратури та їх керівників (крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом) оприлюднюється Відділом.

2.6. Інформація про нормативно-правові та організаційно-розпорядчі документи прокуратури області (крім внутрішньоорганізаційних); оприлюднюється організаційно-контрольним відділом прокуратури області.

2.7. Статистична інформація про роботу органів прокуратури та досудового розслідування оприлюднюється відділом організаційного забезпечення Єдиного реєстру досудових розслідувань та інформаційно-аналітичної роботи прокуратури області.

2.8. Інформація про місцезнаходження, поштові адреси органів прокуратури, оприлюднюється відділом матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб.

2.9. Інформація про організаційну структуру органів прокуратури, загальні правила роботи прокуратури області, правила внутрішнього трудового розпорядку, розклад роботи; прізвища, імена та по батькові керівників прокуратури області, її самостійних структурних підрозділів, прокурорів районного рівня (крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом); вакантні посади державних службовців, порядок та умови проходження конкурсу на їх заміщення оприлюднюються відділом роботи з кадрами.

2.10. Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо) оприлюднюється відділом фінансів та бухгалтерського обліку, а також відділом матеріально-технічного забезпечення та соціально-побутових потреб.

2.11. Загальний контроль за своєчасністю оприлюднення інформації у порядку, визначеному цим розділом, здійснює Відділ. 1. Надання публічної інформації за запитами 3.1. Приймання та реєстрація запитів на інформацію у прокуратурі області проводиться в робочі дні Відділом, а в прокуратурах районного рівня –визначеними працівниками шляхом отримання поштою, на визначені номери телефонів, факсів, адресу електронної пошти прокуратури, а також прийому запитувачів інформації у спеціально визначеному приміщенні. У цьому приміщенні мають бути створені умови для подання запитів громадянами з обмеженими фізичними можливостями. 3.2. Прийом запитувачів інформації – фізичних осіб провадиться за наявності паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, запитів від фізичних осіб поштою, телефоном та факсом – за умови надання даних про особу запитувача, на електронну адресу – після реєстрації запитувача на веб-сайті прокуратури області.


3.3. У такому ж порядку проводиться прийом запитів на інформацію від юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи, а від їх представників – також за умови надання належно засвідчених документів, які надають право представництва у відносинах із суб'єктами владних повноважень.

3.4. Письмові запити подаються в довільній формі. У них повинні міститися відомості, зазначені в частині п'ятій статті 19 Закону. Відділом, а також відповідальними особами у прокуратурах районного рівня за необхідності надається допомога в оформленні запитів або проводиться повне їх оформлення.

3.5. Прийняті запити у прокуратурі області невідкладно подаються на розгляд заступнику прокурора області, відповідальному за організацію роботи Відділу, який визначає самостійні структурні підрозділи, відповідальні за надання інформації.

3.6. Після вчинення резолюції запити в максимально стислі строки, але не пізніше наступного робочого дня секретаріатом у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України, надаються для організації виконання керівникам самостійних структурних підрозділів.

3.7. Керівники структурних підрозділів після отримання запитів зобов'язані негайно визначити осіб, відповідальних за надання інформації, та забезпечити дієвий контроль за виконанням ними запитів.

3.8. Строки підготовки запитуваної інформації у структурних підрозділах та надання її Відділу не можуть перевищувати трьох робочих днів з дня отримання (крім випадків, передбачених частиною другою статті 20 Закону).

3.9. До закінчення цих строків запитувана інформація, за потреби – з електронною версією, а також з додаванням копій необхідних документів, після погодження з відповідними заступниками прокурора області за підписами керівників самостійних структурних підрозділів надається Відділу.

3.10. Відповіді запитувачам з долученням копій документів надаються за підписом начальника Відділу у строк не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запитів. У випадках, передбачених частиною другою статті 20 Закону, заступником прокурора області, відповідальним за організацію роботи Відділу, цей термін може бути скорочений до 48 годин з дня отримання запиту, про що зазначається у резолюції.

3.11. За наявності підстав, передбачених частиною четвертою статті 20 Закону, за обґрунтованим клопотанням керівника підрозділу, в якому розглядається запит, погодженим з керівником самостійного структурного підрозділу та відповідним заступником прокурора області, строк надання інформації на запит може бути продовжено заступником прокурора області, відповідальним за організацію роботи Відділу, до 20 робочих днів. Про продовження розгляду запитувачі повідомляються начальником Відділу не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

3.12. У разі надходження до органів прокуратури області запитів на інформацію, якою вона не володіє, але відомий її розпорядник, запити за підписом начальника Відділу або заступника прокурора області, відповідального за організацію роботи Відділу, або прокурора районного рівня надсилаються належним розпорядникам у строки, визначені частинами першою та другою статті 20 Закону, з одночасним повідомленням про це запитувачів.


 1. Відстрочка та відмова у наданні публічної інформації


4.1. Відстрочка в задоволенні запитів на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені Законом строки через обставини непереборної сили. До них відносяться оголошення воєнного та надзвичайного стану, стихійні лиха, катастрофи, епідемії та інші перешкоди, які об'єктивно унеможливлюють надання інформації. Рішення про відстрочку повідомляється запитувачу в письмовій формі з додержанням вимог частини сьомої статті 22 Закону.

4.2. Відмова в наданні інформації, до якої у встановленому законом порядку не обмежено доступ, не допускається.

4.3. Інформація з обмеженим доступом, до якої відповідно до статті 8 і 9 Закону відноситься службова і таємна інформація, оприлюдненню та наданню на запити не підлягає.

4.4. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України, та Перелік документів, у яких міститься службова інформація затверджені наказом Генерального прокурора України № 158 від 30.12.2014. Доступ до вказаних переліків не може бути обмежений.

4.5. Порядок та підстави віднесення інформації до таємної, тобто такої, що містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю, а також розкриття цієї інформації визначаються законами України.

4.6. Інформація, що містить таємницю слідства, може бути надана лише з дозволу слідчого або відповідного прокурора в обсязі, який вони визнають можливим, у порядку, визначеному кримінальним процесуальним законодавством.

4.7. Інформація про особу надається та використовується лише з обов'язковим додержанням вимог статті 10 Закону. Не підлягає оприлюдненню та наданню на запити інформація, якщо при цьому будуть порушені вимоги Закону України «Про захист персональних даних».

4.8. Відповідно до вимог частин четвертої та п'ятої статті 296 Цивільного кодексу України ім’я фізичної особи, яка затримана, підозрюється чи обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, або особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може бути обнародувано лише в разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо неї або винесення постанови у справі про адміністративне правопорушення, а стосовно потерпілих від правопорушень – лише за їх згодою.

4.9. Керівники самостійних структурних підрозділів при отриманні запитів на інформацію, віднесеної до категорії з обмеженим доступом, зобов'язані перевірити, чи є на час отримання запиту законні підстави для обмеження доступу, які існували раніше, або її оприлюднення.

4.10. Про відмову в наданні інформації відповідь надається запитувачу в письмовій формі за підписом начальника Відділу або прокурора районного рівня в порядку та строки, визначені пунктами 3.9 та 3.10 цієї Інструкції з додержанням вимог частини четвертої статті 22 Закону.


 1. Розгляд скарг та прийняття рішень за результатами оскарження


5.1. Рішення, дії чи бездіяльність працівників органів прокуратури області з питань доступу до публічної інформації можуть бути оскаржені відповідно до вимог статті 23 Закону керівництву прокуратури області, Генеральному прокурору України або до суду.

5.2. Скарги на ім'я керівництва прокуратури області розглядаються в порядку та строки, визначені Законом України «Про звернення громадян» з дотриманням вимог організаційно-розпорядчих документів Генеральної прокуратури з питань організації роботи з розгляду і вирішення звернень та з урахуванням положень цієї Інструкції.

5.3. Скарги стосовно працівників прокуратури області розглядаються та відповіді за ними надаються за підписом заступника прокурора області, відповідального за організацію роботи Відділу або прокурором області. За необхідності за резолюцією вказаного заступника прокурора області до їх розгляду можуть залучатися самостійні структурні підрозділи.

5.4. У разі оскарження дій чи бездіяльності заступника прокурора області, відповідального за організацію роботи Відділу, відповідь на скаргу надається за підписом прокурора області.

5.5. У випадку подання скарг на дії чи бездіяльність працівників прокуратури області з питань доступу до публічної інформації до суду за письмовою вказівкою керівництва прокуратури області участь у розгляді справ у судах беруть працівники Відділу та відділу представництва інтересів громадян та держави в судах. 6. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

6.1. Працівники прокуратури області, винні в порушенні вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та цієї Інструкції, несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України та законодавством про працю.
Перелік документів, що утворюються у діяльності органів прокуратури України, відомості у яких становлять службову інформацію


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генерального

прокурора України

від «30» грудня 2014 року №158


Згідно з положеннями абзацу 4 пункту 1 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 листопада 1998 року № 1893, визначити Перелік документів, яким з урахуванням інформації, що у них міститься, надається гриф «Для службового користування».

До документів, яким присвоюється гриф «Для службового користування», віднести:


 1. Організаційно-розпорядчі документи (накази, розпорядження, вказівки) керівництва Генеральної прокуратури України, прокуратур обласного рівня, доповідні записки, довідки, інформаційні листи, аналізи, узагальнення, документи прокурорського реагування, методичні рекомендації, відомчу кореспонденцію та інші документи, для створення яких використовується службова інформація.
 2. Акти приймання-передачі справ, документів та майна прокуратур.
 3. Спеціальні повідомлення про злочини та надзвичайні події.
 4. Номенклатуру посад працівників органів прокуратури України, зайняття яких потребує оформлення допуску та надання доступу до державної таємниці.
 5. Листування з органами Служби безпеки України щодо оформлення допуску працівників прокуратури до державної таємниці.
 6. Номенклатуру секретних справ органів прокуратури України.
 7. Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.
 8. Довідки та листи з питань охорони державної таємниці, які не містять таємної інформації.
 9. Довідки, матеріали службових розслідувань (перевірок).
 10. Листування та матеріали з питань оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації в органах прокуратури України.


Експертна комісія

Генеральної прокуратури України

Протокол від 26.12.2014 № 6


Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та можуть міститися в документах органів прокуратури України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генерального прокурора України

від « 30_» грудня 2014 року № 158


З урахуванням вимог статей 6, 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та статей 20, 21 Закону України «Про інформацію» визначити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися у документах органів прокуратури України, утворюваних у зв’язку з виконанням повноважень, передбачених чинним законодавством.

Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф «Для службового користування».

Обмеження в доступі до неї запроваджується в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності, громадського порядку, охорони здоров’я населення, з метою запобігання заворушенням чи злочинам, порушенню конституційних прав і свобод людини та громадянина, спричиненню шкоди репутації або правам інших осіб, авторитету і неупередженості правосуддя.

Документам та іншим матеріальним носіям інформації, які містять відомості з питань мобілізаційної роботи, надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» та позначка «Літер «М».

До службової інформації належать:


 1. Відомості, що містяться в наказах, розпорядженнях, вказівках та інших управлінських актах, а також доповідних записках, довідках, інформаційних листах, аналізах, узагальненнях, документах прокурорського реагування, методичних рекомендаціях, відомчій кореспонденції та інших документах, для створення яких використовується службова інформація.
 2. Відомості, одержані під час здійснення нагляду за додержанням законів органами, які провадять оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність, які не віднесені до секретної інформації.
 3. Відомості, що містять цифрові або відсоткові показники щодо здійснення правоохоронними органами оперативно-розшукової діяльності, негласних слідчих (розшукових) дій, а також дані статистичної звітності щодо здійснення нагляду із цих питань.
 4. Відомості, які містять оперативні дані правоохоронних органів про злочини та причетних до їх вчинення осіб.
 5. Відомості щодо загроз безпеці життєдіяльності військових формувань, стану військових об’єктів, протидії замахам на підрив боєздатності військових формувань.
 6. Відомості стосовно засобів охорони, режимних вимог, а також із питань додержання законів під час здійснення нагляду за оперативно- розшуковою діяльністю органів та установ виконання покарань.
 7. Відомості, одержані під час здійснення представницької діяльності, поширення яких може призвести до порушення конституційних прав і свобод громадян, негативно позначитися на забезпеченні громадського порядку, створити загрозу безпеці підприємств, установ, організацій.
 8. Відомості, отримані під час здійснення представницької діяльності, щодо законності при плануванні, формуванні, розміщенні та виконанні державного оборонного замовлення, а також стосовно накопичення, зберігання, використання та поповнення запасів державного резерву.
 9. Відомості, у яких розкриваються форми та методи здійснення прокурорської діяльності, тактика слідчих дій.
 10. Відомості, що містяться в матеріалах службових розслідувань (перевірок).
 11. Відомості (за сукупністю), які зберігаються на матеріальних носіях інформаційної бази даних Єдиного реєстру досудових розслідувань.
 12. Відомості з питань мобілізаційної роботи в органах прокуратури України, у тому числі організації та стану мобілізаційної підготовки, оперативного чергування, цивільного захисту, зокрема в ході переведення органів прокуратури на функціонування в умовах особливого періоду; дані щодо військового обліку, бронювання військовозобов’язаних співробітників і працівників, які призвані на військову службу за мобілізацією та виконують завдання у сфері оборони держави; інформація про кількість і місця зберігання відомчої вогнепальної зброї.
 13. Відомості (за сукупністю складових показників) про стан забезпечення охорони державної таємниці, які не містять таємної інформації.Експертна комісія

Генеральної прокуратури України

Протокол № 6 від 26.12.2014